Земя - jurnalismsicomunicare.eu

Портал за география, геоморфология, етнология, философия.

Земя

Термина геоморфология произхожда от гръцки език и конкретно „гео”, което значи "земя"; наречието за „морфос” е "форма", а окончанието „логос”, значи "проучване". Това е наука, която се занимава с изследва на релефа и протичащите с него процеси. Хората, които работят в тази сфера са гоморфолози, а техните изследвания са насочени към изследване на пейзажи, тяхната история за формиране на релеф и прогреса и промените, които настъпват. Всички научни доказателства се правят на база полеви наблюдения, експерименти и моделиране, чрез най-нови технологии. Геоморфологията се провежда в рамките на география, геодезия, геология, инженерната област на геология, археология и геотехника. Геоморфологията се свежда основно до следните процеси и явления и те са както следва: Количествена геоморфология – към нея се отнасят промените във флуиди. Тя помества лабораторни проучвания, теоретични познания, полеви измервания, моделиране на еволюция и промените в релефа. Тези подходи се ползват, за да се узнае за атмосферните влияния и оформленията почви,…
В продължение на предходна тема, геоморфоложки процеси са характерни ерозия, транспортиране на материал, отлагане. Речни процеси – водните корита на езера и реки не са само басейни за съдържанието на води и на утайки. Водите, които преминават по определени корита могат да организират седименти и да транспортират по веригата твърди частици и разтворени такива. Бързината на въздействие зависи от утайката в реките. Всичко това повлиява и над елементите в ландшафта. Eoлични процеси – са пряко свързаните с ветровете. Те могат да транспортират, ерозират и депозират агенти и материали на места, където растителността е рядка. Еколичните процеси са типични за пустини. Свлачищни процеси – това се движения на земните пластове, при които цели скали променят месторазположението си. Такива процеси протичат не само на Земята, но на планетите – Венера, Марс, Япет и Титан. Свлачищните процеси са част от етапите на ландшафта. Ледникови процеси – самите ледници са важни в процеса на…